Veelgestelde vragen

(Klik op een vraag om het antwoord te zien. Klik nogmaals op de vraag om het antwoord weer te verbergen)

Algemeen

Op de lange termijn is de huidige gedoogsituatie niet langer houdbaar.

Legaliseren gaat er voor zorgen dat er in de nabije toekomst legaal gewoond mag worden en dat de chalet/caravan verkocht mag worden met behoud van woonfunctie. De waarde zal ook aanzienlijk stijgen, aangezien er straks legaal gewoond mag worden.

Daarnaast, als we niet gelegaliseerd kunnen worden, zal er na de looptijd van het huidige bestemmingsplan niet meer permanent gewoond mogen worden op de parken. Dit kan betekent dat er dan echt gehandhaafd gaat worden en/of dat het park een deel van het jaar gesloten zal zijn.

Ja, het legaliseren heeft ook een prijs.

Het kan noodzakelijk blijken dat een chalet aangepast dient te worden om aan het bouwbesluit te kunnen voldoen.

Verder zal de grondprijs waarschijnlijk gaan stijgen, en daarmee de WOZ-waarde. Voor de niet-eigenaren van de grond (pachters) volgt de pachtprijs de WOZ-waarde en niet de marktprijs.

Niets is zeker, dus ook niet in dit geval.

We hadden en hebben echter weinig keus, aangezien er van hogere overheden bij de gemeente werd aangedrongen op afschaffen van de jarenlange gedoogsituatie en het vastleggen van een duidelijk beleid. Verbieden of officieel toestaan van permanent wonen dus.

En aangezien er al jarenlang gewoond wordt op de parken, is legalisatie een logische keuze.

Daarnaast, als we alle risico's en kansen van de ingeslagen weg tegen elkaar afwegen, komen we ook tot de conclusie dat we deze stap moeten zetten. Zowel gemeente Stichtse Vecht als de parken zijn zeer gemotiveerd om er de legalisatie door te laten gaan. Anders hadden alle partijen er ook niet - op dit moment al - zoveel tijd, geld en moeite in geïnvesteerd.

Voor de gemeente speelt bovendien mee dat zo'n 400 gezinnen niet meer aan de Westbroekse Binnenweg zouden kunnen blijven wonen als de legalisatie niet doorgaat. Daar moet dan andere woonruimte voor gevonden worden. Op zo'n probleem zit de gemeente bepaald niet te wachten.

De gemeente heeft een stappenplan opgezet voor het legalisatietraject. Hierin is onder andere opgenomen dat het college van B&W principe-goedkeuring geeft aan het inrichtingsplan van het park. Deze principe-goedkeuring is het groene licht voor het park, dat dan verder kan gaan met het indienen van een verzoek aan de gemeente om daadwerkelijk de bestemming te wijzigen. Deze bestemmingswijziging kan pas als ook alle chalets goedgekeurd zijn, maar de principe-goedkeuring van het inrichtingsplan is een duidelijke concrete stap van de gemeente richting bestemmingswijziging.

De Veenhoeve is als pilot aangewezen. Dit park staat "vooraan in de rij". Als zij een principe-akkoord van de gemeente hebben op hun inrichtingsplan, komen wij aan de beurt en kan ons inrichtingsplan gekeurd worden door de gemeente. Op 26 jan. 2012 heeft de Veenhoeve haar inrichtingsplan ingeleverd bij de gemeente.

Ook de architect checkt overigens regelmatig bij de gemeente of we op de goede weg zijn.

Financieel

Ja, het gaat geld kosten. En het levert véél op!

Kosten:

 • Architect € 300,- per chalet in 2011.
 • Leges voor de woonbestemming aan de gemeente € 300,- per chalet in 2012.
 • Kosten voor eventuele aanpassingen aan het chalet om te voldoen aan het Bouwbesluit.

De kosten per chalet om aan het bouwbesluit te voldoen zijn onzeker.
Naar schatting zullen ze ergens tussen € 0,-  tot max. € 2000 bedragen. Deze kosten worden duidelijk na de eerste controle door de gemeente. U krijgt een rapport waarin vermeld staat of u (eventueel) aanpassingen moet maken, en welke dat zijn. Op dat moment kunt u de kosten gaan berekenen.

Baten:

 • Woonrecht is verzekerd; geen halfslachtige en onzekere situatie meer.
 • Woonbestemming lost veel leegstand op, omdat een chalet met woonbestemming makkelijker te verkopen is.
 • Officieel wonen en verkopen; op een chalet met woonbestemming kan hypotheek aangevraagd worden.
 • Aanmerkelijke waardevermeerdering van uw chalet.

In feite leidt  ± € 600 tot € 2600 investeren tot een meerwaarde van € 20.000 tot € 80.000. Met andere woorden: de baten zijn veel hoger dan de kosten.

 • De Beheerstichting int het geld voor de architect op een aparte daarvoor aangevraagde rekening.
 • Omdat de stichting iedereen de gelegenheid wilde geven om mee te doen, is 30 juni 2011 op de ALV een kortingsregeling aangeboden én mogelijkheid van gespreide betaling (van € 50 per maand vanaf juli 2011). Er hebben 77 bewoners gebruik gemaakt van die regeling.
 • Nog 11 mensen krijgen een factuur voor € 300 voor architect.
 • In 2012 krijgt iedereen de rekening van de gemeente. De gemeente maakt afspraken met de stichting over hoe de betaling geregeld wordt. Vermoedelijk int de stichting het eerst en draagt het geld dan weer aan de gemeente over.
 • Iedereen die voor 1 september 2011 reageerde en de betalingsafspraak tekende krijgt € 200 korting. In februari 2012 dient de totale € 300 binnen te zijn.
 • Voor de precieze uitvoering zijn twee regelingen denkbaar.
  Eén mogelijkheid is dat de Beheerstichting €200 aan u terugstort nadat u de €300 leges aan de gemeente hebt betaald. Een andere mogelijkheid is dat u € 100 betaalt aan de gemeente. Nadat u € 100 betaald hebt aan de gemeente, betaalt de Beheerstichting die resterende € 200 aan de gemeente.
  Welk van deze twee mogelijkheden het wordt moet nog met de gemeente overlegd worden.

Enkele bewoners hebben een bedrag extra gestort voor een sociaal fonds, om mensen voor wie die € 600 echt een probleem zijn een beetje tegemoet te komen. Er is door een enkeling een beroep gedaan op het fonds.

Wat als...

We hopen natuurlijk dat we iedereen mee kunnen krijgen met het legalisatieproces.
Er zullen echter mensen zijn die zo hun bedenkingen hebben bij het legalisatieproces en de mogelijke gevolgen.

De verwachting is dat alle partijen, waaronder de gemeente, er alles aan zullen doen om de legalisatie toch doorgang te laten vinden, ondanks enkele tegenstanders. Welke middelen er ingezet kunnen worden om mensen mee te krijgen met de legalisatie is op dit moment nog niet duidelijk.

Het besluit om door te gaan met de legalisatie is op 30 juni 2011 genomen op de ALV, met een zeer grote meerderheid van eigenaars én pachters. Maar iedereen heeft ook haar of zijn eigen verantwoordelijkheid in dit proces.

Voor andere parkbewoners is het (op z'n zachtst gezegd) niet fijn als medebewoners een proces blijven blokkeren waar een grote meerderheid van de bewoners achter staat. Dit komt de sfeer op het park dan niet ten goede. Iedere bewoner die niet wil meewerken aan de legalisatie zal voor zichzelf moeten beslissen of zij/hij verantwoordelijk wil zijn voor zo'n situatie.

We gaan alles in het werk zetten om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan in het legalisatietraject. Concreet op de volgende manieren:

 • Verschillende bewoners zijn bereid om - gratis of tegen laag tarief - medebewoners te helpen met de nodige aanpassingen.
 • Ook het Sociaal Fonds kan worden ingezet om voor medebewoners een eventuele financiële klap te helpen opvangen.

 

Bouwen en verbouwen

Op dit moment (november 2011) is het nog niet zeker in hoeverre het bouwbesluit strak gehanteerd zal worden bij het beoordelen van de chalets. Het is heel goed mogelijk dat wij minder streng beoordeeld zullen worden en de eventuele aanpassingen mee zullen vallen. We kunnen nu dus nog niets zeggen over de eisen waarop we zullen worden beoordeeld. De gemeente stelt zich wel heel redelijk op.

We begrijpen dat dit zorgt voor onzekerheid, maar zodra we iets weten, zullen we dit direct aan u laten weten.

Overigens is het bouwbesluit, geheel voor eigen risico uiteraard, in te zien op internet. Bedenk wel dat het gaat om het gedeelte "bestaande bouw".  Link: www.bouwbesluitonline.nl/

De eis van 3 meter afstand tussen chalets - die oorspronkelijk nog wel in het bestemmingsplan stond - is vervallen. Dit zal in de Bouwbesluit-fase dus niet voor problemen zorgen voor individuele chalets.

I.v.m. het nieuw aan te nemen bestemmingsplan heeft Rondom Maarsseveen bij de Raad van State om vernietiging gevraagd van de zinsnede “tot een afstand van drie meter tussen de recreatieverblijven” in artikel 11.3, onder b, van de planregels. Dit verzoek is aangenomen.

Als u op dit moment uw chalet permanent bewoont mag u niet uitbreiden of vernieuwen. De gemeente zal in dat geval een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) weigeren. Kijk voor meer informatie in de brief die de gemeente hier op 16 januari over gestuurd heeft naar alle bewoners.

Overig

Dat is niet aannemelijk, omdat het voor veel mensen juist belangrijker wordt alles goed te houden. Het waarde stijgt aanzienlijk door de woonbestemming en dus ook de verkoopwaarde. Maar dan moet het er wel netjes uitzien. Dus eigenlijk is de verwachting dat het netter wordt. Ook zullen diverse mensen over de brug komen met investeren om het netjes te maken, zodra de woonbestemming duidelijk wordt.

De gegevens bij het Kadaster waren niet kompleet, vandaar dat een aanvulling noodzakelijk was.

De gemeente heeft zelf ook veel kosten gemaakt aan het legalisatietraject. Dat zouden ze niet gedaan hebben als ze ons eigenlijk weg willen hebben. Als ons park eenmaal woonbestemming heeft, is het veel moeilijker om ons weg te krijgen, áls de gemeente dit al zou willen.

Vaak staan er enkele chalets te koop. Soms zijn er ook chalets te huur. Informatie hierover is bij de chalets zelf te vinden op een bord. U kunt zich informeren via deze website én de website van de Gemeente Stichtse Vecht over de status van het chalet en de grond nu en in de toekomst. In de veelgestelde-vragen-rubriek van Gemeente Stichtse Vechtstaat veel informatie over de woonsituatie zoals die nu is en wat er veranderen gaat.

LET OP:
De Beheerstichting heeft geen bemoeienis met de verkoop. Vragen over het park kunt u stellen aan de verkoper.